Aspekty prawne tokenów personalnych – analiza

Aspekty prawne tokenów personalnych – analizaToken, czyli jednostka kryptowaluty powstałej w wyniku przeprowadzenia ICO, jest przejawem więzi powstałej między emitentem a nabywcami tokenów. Emisja tokenu personalnego jest podobna do przeprowadzenia ICO z tą różnicą, że oprócz white papera albo zamiast niego, mamy przyrzeczenie publiczne konkretnej osoby fizycznej. Często takie przyrzeczenie jest składane przez internet, zarejestrowane poprzez nagranie kamerą i upublicznione. Emitent – najczęściej osoba znana w określonym środowisku, może pozwolić sobie na przeprowadzenie ICO ze względu na zaufanie odbiorców, chcących inwestować w przedsięwzięcie, do którego się zobowiązuje.
Emitent tokenu określa liczbę jednostek powstającej kryptowaluty, część jednostek rozdaje najwierniejszym fanom, część może sprzedać zainteresowanym podmiotom, a także zostawić dla siebie na cele strategiczne. Sprzedaż wszystkich jednostek tokenów przez emitenta może spowodować, że ich wartość może być bliska zeru, dlatego w jego interesie nie będzie utrata kryptowalut, które mogą zyskiwać na wartości. Wyemitowane tokeny mogą zostać umieszczone na giełdzie i być w ten sposób możliwe do nabycia na rynku wtórnym. Posiadanie tokenu personalnego, w zależności od przyrzeczenia emitenta, może upoważniać do zysków w danej inwestycji, do pierwszeństwa w przypadku oferowania nowego produktu lub usługi. Wraz ze wzrostem popytu na token i popularyzacją przeprowadzanego projektu, jego wartość może wzrastać, co jest korzystne dla posiadacza tokenu – może go sprzedać na giełdzie. Wyemitowanie tokenu pozwala na rozwój przyrzekającego, z którego rozwoju wymierne korzyści mają inwestorzy. Przeprowadzenie tego typu ICO to korelat interesów emitenta i inwestorów.
Skutki prawne
Warto jednak przeanalizować, jakie skutki prawne może mieć przeprowadzenie tego typu eksperymentu. Emitent jest najczęściej znaną osobą fizyczną, a nie spółką, co może narażać na utratę jego majątku osobistego, a nie majątku spółki. Istotne jest ustalenie, z czego wynika zobowiązanie emitenta. Jego zachowanie wpływa na treść stosunku prawnego między nim, a inwestorami. Samo złożenie oświadczenia woli przez przyrzekającego rodzi zobowiązanie – jest to zobowiązanie wynikające z czynności jednostronnej. Oświadczenie woli emitenta może być traktowane jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 KC. Przyrzeczenie nagrody za określone działanie ujęte szeroko ( np. przekazanie kryptowalut), skierowane do nieoznaczonego kręgu osób, skutkuje obowiązkiem realizacji obietnicy względem osób, które czynności dokonały. Nagrodą mogłyby być korzyści wynikające z posiadania tokenów. Przyjęcie teorii przyrzeczenia publicznego skutkuje istnieniem zobowiązania nawet po śmierci przyrzekającego – wówczas zobowiązanie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

źródło : https://antyweb.pl/tokeny-personalne-analiza-prawna/

%d bloggers like this: